Sunday 17th of November 2019   

بایگانی موضوعی: ارتباط و آشنائی با ما

ارتباط و آشنائی با ما
Azmoone Melli

ارتباط و آشنائی با ما

آشنائی با ما جنوری ۲۰۰۷ ما جمعی از خواهـران و برادران مسلمان و مؤمن کشور عـزیز ما افغانستان ــ این سرزمین رادمردان و شیرزنان مبارز آزادیخواه و حریت پسند ــ با اعـتقاد و ایمان خلل ناپذیر به خداوند بزرگ و لایزال (ج) و اسلام عـزیز و عـشق و ایمان به وحدت و یکپارچگی ملی ، …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/18