Monday 16th of September 2019   

دانشمند ګرامی آقای رسول پویان

جزئیات نویسنده

نام: پویان دانشمند ګرامی آقای رسول
تاریخ ثبت: ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

آخرین پست‌ها

  1. هوای آلوده — ۰۷/۱۰/۱۳۹۳
  2. ناز وطن — ۲۳/۰۴/۱۳۹۳
  3. نسل نو و روز نو در میهن — ۰۶/۰۴/۱۳۹۳
  4. یا مرگ یا استقلال و رهایی — ۱۴/۰۳/۱۳۹۳
  5. عشق پاکان — ۰۴/۰۲/۱۳۹۳

فهرست پست‌های نویسنده

هوای آلوده

جهـان بـازیچـۀ دسـت ددان است بهرسـو رودبار خون روان است نــوای بـلـبــل و شـــور قـنــاری اسـیـر چنگ زاغـان زمـان است پـرسـتو زار و نالان در بهـاران جـدا از مهــر گـرم آشـیـان است بشهـر و روسـتا دود تفنگ است هـوا آلـوده از نعـش کسـان است فـضـا از کـرگـسـان آهـنـیـن پـر پر و بال کبوتر خـونفـشان است …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4631

ناز وطن

  وطن فـردا و پارت را بنازم زمـسـتان و بهـارت را بنازم به هنگام تمـوز و فصل پاییز گدام کشت و کارت را بنازم هـوای دره و دشت تو قربان ســـرود آبـشــارت را بـنازم ز خـوبان ژونـد افسانه گویم گلانِ فــرخــارت را بـنــازم بیادم لعـل می آرد بـدخـشـان شکـوه کـوهـسارت را بنازم ز فاریابـم بگـو …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4368

نسل نو و روز نو در میهن

با سپاس و درود فراوان در این اوضاع آشفته و بحرانی منطقه و افغانستان که وطنگاه ما در گرداب ابهام، بحران، رقابتهای شدید سیاسی و قومی و انارشیزم مهلک می سوزد. فساد داخلی، چور و چپاول حکام، وحشت طالبان، فشارهای خارجی و موشکباری پاکستان بیداد می کند. بر ماست که نور آگاهی را با انرژی …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4275

یا مرگ یا استقلال و رهایی

با سپاس و درود افزون در این اوضاع آشفته و بحرانی منطقه و افغانستان که وطنگاه ما در گرداب ابهام، بحران و انارشیزم مهلک می سوزد. فساد داخلی، چور و چپاول حکام، وحشت طالبان، فشارهای خارجی و موشکباری پاکستان بیداد می کند. بر ماست که صدای مظلومیت و فریاد محرومیت مردم قربانی و لگدمال شدۀ …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4256

عشق پاکان

عشق ومستی به خدا بازی به آتش باشد عقل و دین در خطر شـعلۀ سرکش باشد بـه سـرایـم ز طربخانۀ دل بیت و غـزل بی سبب نیسـت اگـر تازه و دلکش باشد در سـراپـردۀ دل عشـق کـسـی آتـش زد وه که خاکستر آن خالص و بی‏غش باشد هرسروشی که رسد ازطرف یارنکوست ایـن به تقدیـر …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4189

انقلاب عشق

  چـو شمس بار دگر انقلاب بایـد کرد هـزار مولـوی اینجا خـراب باید کرد زنـای تـازه خـروش دیگـر کنید بالا دوباره تار نیستان به تاب بـایـد کرد شـراب حافـظ شـیراز در قدح ریزید دل گـرفـتـۀ مـا را کـبـاب بـایـد کـرد ز بـوســتان ســنایی و بـیدل و خـیام سـراغ جوش بهار و شباب باید کرد حدیث …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4180

اسرار عشق و مستی

«با مدعی مگویید اسرارعشق ومستی» «تا بی خبر بمیرد در قید خود پرستی» از عشـق مست پاکان بیگانه نیست آگه ازسنگ برنخیزد احسـاس گرم دوسـتی بـا اهـل فـتنه تـاکی از مهـر یـار گـویید بگـذار تـا بپـوسـند در کـینه گاه هـستی آزادگان و مـســتـان آذیــن آســمان انـد خورشـید کی بیفتد درشوره زار پسـتی مرغـان مسـت آزاد …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4153

درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده

نقد و بررسی عالمانه و پژوهشگرانه گذشته خورشید تابناک آیندۀ وطن خواهد بود. در این نقد، تحلیل و بازیابی بایست چشم تعصب، نگاه محدود ایده ئولوژیک، نشنالیزم کور و قضاوتهای یکجانبه بسته بوده و در عوض هدف اصلی رسیدن به گنجینه های تمدنی وحدت در فضای پرگشایش دیموکراتیک برای گذار از بحران عمومی، جنگ خانمانسوز، …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4136

سوگ و ناله

ز کین خیل تبهکار جنگ و کشتار است دل همه به خدا زین شراره خونبار است به جای هدیۀ نوروز و سـفرۀ هفـت سین گلـوی کـودک و مادر به حلـقۀ دار است به سنگ می شکنند خامه در کف انـسان در این زمانی که شب باوری بیدار است پریـده رحم ز دل ها و عقل …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4132

نوروز کابل

  نوروز کابل ( برای مطالعه این متن ، لطفاّ لین‍ک را فشار بدهید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4113

صفای دل

  دلـم بـه خم فکنید جـوهـر شراب کنید جگر بـه آتـش عـشق کسی کباب کنید بـه جـانـم از شـرر بـاده آنقـدر ریـزید که در زلالی مسـتانـه تـن خـراب کنید درین کشاکش شب خفتگان دلم بگرفت ســراغ صـبح ز گـرمـای آفـتـاب کنید مـس رقـیـب بـود غـرق دردل زنگار ز عـمق سـینه هـوای طلای ناب کنید ز …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4093

بعدِ مرگ

به هـم تنیده مگر شـادی و عـزا باشد که خون ز کینه و لبخند از صفا باشد زسـینه دور نما اژدهـای سـرکـش را که دل مکان صـفـا نـه خُـم بـلا بـاشد اگر سـکـندر قـرنـی و یـا خلـیفۀ روز به خـود بیا که دم مرگ در قـفـا باشد دوروزعمربخوشی گذارفرصت نیست دمی که چشم گشایی نه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4073

در ستایش عشق و محبت

در این تیره فضای دلگیر نه تنها اژدهای جنگ و خشونت احساس، عاطفه، محبت و عشق را دم می کشد، بلکه صداقت، پاکی، خلوص و آن کشش های بسیار ظریف و اسرارآمیز عشق و محبت که درفطرت و نهاد انسانی نهفته است و فقط در آیینۀ قلب پاکان و نیکان فرصت تجلی می یابد، نیز …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4056

فریاد دگر

این شعر را در سالیان پیش سروده بودم؛ اما میهن سوزدیدۀ ما چونان در گرداب بحرانها پیاپی غرق شده و هیولای خشونت و جنگ  دامن آن را گرفته است که شعرهای میهنی دوران پیشین کهنه نمی شوند؛ پس چه درخور است که این شعر را باز به هم میهنانم تقدیم کنم.   فریاد دگر بـاز …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4038

تأثیر بحران اوکراین در منطقه و افغانستان

بحران اوکراین نه تنها حریم امنیتی روسیه را به طور مستقیم تهدید می‏کند؛ بلکه در ابعاد استراتیژیک محاصرۀ روسیه را خیلی جدی و عملی مطرح، منافع استراتیژیک چین را در آسیای میانه تهدید و تقابل قطبین را در منطقه و جهان به شکل سرسام‏آوری آتشین می‏سازد. این به معنای نفوذ خطرناک ویروس‏های تشنج، بحران، ناامنی …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4024

تجلی اسرار

آیـیـنـه از تجـلی اســرار عـاجــز اسـت خورشید من ز مستی انوار عاجز است ســرما مگر بـریـده رگ حـس زنـدگـی پیکر ز جـذب همهمۀ نـار عـاجـز است کـوه سـتـم شـکـسـته مگـر در دل زمـان چشمه زجوش و آب زرفتار عاجز است بـس تـیـرگی هجـوم کـنـد بـر محـیـط دل آدم ز نــوش بـادۀ ابـرار عـاجــز اســت پـایـیـز …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4018

تاراج باغ

آزار قـوم و کشـتن انسـان دگـر بـس اسـت ویرانگری به ملک خراسان دگر بس است گلـغنچه‏هــای عـاطـفـه فـریـاد مـی‏کـشـنـد تاراج بـاغ و دامن بسـتان دگـر بس است ذبـح کبـوتـران حـــرم نیـسـت در کتـاب جور و جفا به بلبل دستان دگر بس است آتـش زدی بـه مکـتب و دانشـسـرای مـا بازی به جان  طفل دبستان دگر …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4008

سوگ وطن

  از بس‏که وضع کشور ما تار و مبهم است در دیـده جای نـور فـقـط خاکه و  دم اسـت احساس و رحم وعاطـفه یارب کجا شدست در ملک ما سینه فزون لیک دل کم است خـورشـیـد مـن مکـش دیگـر تـیـغ انتـقـام خـون شقایق اسـت که در قلب شبنم است صلح و صـفا بـه دوزخ آدمکـشـان …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4001

بادۀ طرب

جهان چـو کـوه گران بـر سـرم فرود آمد چونان‏ که از جگرم خون همچو رود آمد ز سـوز آتش هجران تار و پودم سـوخت  بـه آن طـریـق که از اســتخوان دود آمد انیس و مونس دل نیسـت جز غزل گفتن بـویــژه وقـتـی‏که غــم از در ورود آمـد کجاســت زنده‏دلی درمحـیط خــشـم‏آلـود نبیـنی مـرده اگـر مطـرب …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3997

فغان از خشم و کین

بـا نـام و افـتخـار بـزرگان دیگـر منـاز بر قصـه و فسـانـه و ارمـان دیگر مناز ویرانه گشت کوی خیابان به دست دیـو بر خوش نگین گنج خراسان دیگر مناز آتـش زدی بـه سـیـنـۀ تـاریـخ کشــورم آخـر بـه نـام ارث نـیـاکـان دیگـر مناز دزدی و اخـتـلاس بـود رســم روزگار بـا غـارت و چـپـاول دزدان دیگر مناز …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3977

وضع کنونی افغانستان در منطقه و جهان

دوام جنگ و بحران افغانستان محصول فروپاشی جهان دوقطبی و حرکت تخریبگرانۀ نظامی سران پیمان ناتو به سرکردگی امریکا در شرق میانه و جنوب آسیا می‏باشد. گسترش امواج افراطگرایی اسلامی در منطقه در راستای حرکت متذکره به وجود آمده است. بنیان نخستین طرح استراتیژیک سپر بنیادگرایی اسلامی بعد از جنگ دوم جهانی با جدایی پاکستان …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3912

در دیرینه دیار فردوسی، عطار و خیام ؛ (سفر سال ۱۳۸۷ خورشیدی)

در دیرینه دیار فردوسی، عطار و خیام ( لطفاّ برای مطالعه این متن ، لینک را فشار بدهید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3881

تمنای دل

دل را بـه تمـنایـی دیـوانـه کنم یـا نه ســودایی چـشـمان فـتـانـه کـنم یـا نه از چشم تومی‏نوشم رویای شراب‏آلود بیت و غـزل دل را مسـتانه کنم یا نه یاد تو مرا هـردم مسـتی دهد و دردم این گوهـر خاطر را دردانه کنم یا نه دریک شب رویایی دل رابه تماشایی بر شمع رخت یارب پروانه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3852

دل گم شده

    دانشمند ګرامی جناب آقای رسول پویان گـم‏گـشته دل واله و حـیران به دست کیست خانه به دوش بی‏سروسامان به دست کیست دانــش‏پــژوی خـبـره و آمـــوزگـار مـــــن این طفل پاگـریـز دبسـتان بـه دست کیست گـفتم که مسـت می‏کنمش از شـراب عشـق آری همان مست و پریشان به دست کیست روزی بـه شـهر و گاه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3839

محنت‏‏آباد

دانشمند ګرامی آقای رسول پویان جهان در پنجـۀ خـونیـن دیـو جنگ و بیـداد است به هرسو بنگری سیلاب خون و موج فریاد است خـدا گـویـی فـراموش کـرده دیگـر بـنـدگانـش را و یا خـود گفته این مأوا نـه بلکه محنت‏آباد است نـمـی‏ســـوزد چــرا در آتــش قـهــر خـــدا آخــر ستمکاری که این آتش بدین ویـرانه درداد است …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3817

مرغ آواره

 دانشمند ګرامی آقای رسول پویان تا که دل در خـم زلف تـو پریشانم کرد مـرغ آواره شـدم بی‏سـر و سامانم کرد گرچه از سوز فراغ تو بود دیده پرآب دل بـریان شـده آتـش بـه گریبانـم کرد گفته بودم که دیگرشیشۀ کس رامشکن جـبر ایـام کنون سـنگ بـه دامانم کرد درسکوت شب دلگیر اگرعمر گذشت صبحدم …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3784