Friday 15th of November 2019   

استاد ګرامی و بزرګوار محمد اسحق نګارګر صاحب

جزئیات نویسنده

نام: استاد ګرامی و بزرګوار محمد اسحق نګارګر صاحب
تاریخ ثبت: ۰۸/۰۹/۱۳۹۱

آخرین پست‌ها

  1. جهنمی که اسرائیل درغزه آفریده است برای هیچ صاحب وجدانی قابلِ قبول نیست — ۰۱/۰۵/۱۳۹۳
  2. پیام تسلیت و همدردی دانشمند ګرامی محترم استاد نګارګر صاحب — ۰۳/۰۸/۱۳۹۲
  3. (من خوابی دیده ام) – مارتین لوتر کنگِ — ۰۶/۰۶/۱۳۹۲
  4. ترک دنیا ؛ پُشت پازدن به جاه ومقام دنیایی نیز کاری نیست که ازهمه کس بیایدبلکه مردانی چون دیوجانس کلبی وابراهیم ادهم میخواهد ! — ۱۱/۰۵/۱۳۹۲
  5. اساسِ محبت ها محبت با خدا(ج) است — ۱۱/۰۵/۱۳۹۲

فهرست پست‌های نویسنده

جهنمی که اسرائیل درغزه آفریده است برای هیچ صاحب وجدانی قابلِ قبول نیست

جهنمی که اسرائیل درغزه آفریده است برای هیچ صاحب وجدانی قابلِ قبول نیست واما آنانکه تصور می شود بر اسرائیل نفوذ دارند ولی به حسابِ آن لانه های نیرومندصیهونیت که در کشورِ شان وجود دارد واینان را واداشته است که درحقیقتِ امر همانندِ تیرآورانِ اسرائیل عمل کنند بمباران های اورا بخشی از حقِ دفاعِ اسرائیل …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4410

پیام تسلیت و همدردی دانشمند ګرامی محترم استاد نګارګر صاحب

هرکه باشی وزهر جا برسی  آخرین منزل هستی این است برادر ارجمند ویس جان ناصری ، وفات دردناک جناب حاجی صاحب این عارف دردمند ووارسته را که من از صحبتِ شان فیض یاب گردیده بودم به شما ودیگر برادران وخواهران ناصری وخانم آن مرحوم تعزیت وتسلیت می گویم.خداوند حاجی صاحبِ مرحوم را غریق رحمتِ خود …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3436

(من خوابی دیده ام) – مارتین لوتر کنگِ

امروز بیست وهشتم آگست است. پنجاه سال پیش درهمین روز بود که مارتین لوتر کنگِ معروف در یک کلیسا درشهر برمنگهم اَلابامای امریکا نطقِ معروف خودرا زیرعنوان (من خوابی دیده ام) ایراد میکرد. بمی درکلیسا منفجر شد وغیر از مارتین لوتر کنگ دخترکی نوجوان نیز دراین حادثه جان داد. ددلی راندال شاعر امریکایی این ماجرا …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3186

ترک دنیا ؛ پُشت پازدن به جاه ومقام دنیایی نیز کاری نیست که ازهمه کس بیایدبلکه مردانی چون دیوجانس کلبی وابراهیم ادهم میخواهد !

پُشت پازدن به جاه ومقام دنیایی نیز کاری نیست که ازهمه کس بیایدبلکه مردانی چون دیوجانس کلبی وابراهیم ادهم میخواهد.دربارۀ دیوجانس کلبی گفته می شود که اوفرزند غیر قانونیی یکی از امیران یونان بود که آن امیر به مادرش پول میداد تا رازارتباط دیوجانس رابا پادشاه پوشیده نگاه دارد. چون درآن روزگار تک مادری مانندِ …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3067

اساسِ محبت ها محبت با خدا(ج) است

اساسِ محبت ها محبت با خدا(ج) است وقتی انسان خدارا دوست داشت، انسانها،مخلوقات، ودر یک کلمه جهان نیز موضوع محبت او می شود وبدین ترتیب به یک آدم بی آزاروسرشارازمحبت بدل می شود.به قول شیخ شیراز:    نیازارم زخود هرگز دلی را که میدانم دران جای توباشد                                      چونکه اساس محبت ها خداست کینه ورزی با …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3062

برای تبــــــــــــــــــــــــــرزن

                  شعر از جارج پوپ موریسن                ترجمه به شعر دری از دانشمند ګرامی جناب استاد محمد اسحق نگارگر                             برای تبــــــــــــــــــــــــــرزن ( برای مطالعه این متن لطفاّ این لینک را باز نمائید )                             

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/2678

تلاشی درراه رفع سؤتفاهم های رنگارنگ از ذهنِ اُستاد هاشمیان

تلاشی درراه رفع سؤتفاهم های رنگارنگ از ذهنِ اُستاد هاشمیان ( برای مطالعه این متن  ، لطفاّ این لینک را باز نمائید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/2190

عــــــــراده ها باز رهسپار جنگند

عــــــــراده ها باز رهسپار جنگند ( شعر ارزنده و بسیار زیبا و پرمعنی یک شاعر چینی از قرن ۸ میلادی ، برګردان فارسی / دری  استاد ګرامی نګارګر صاحب  / این لینک را باز نمائید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1996

زبانِ خالص وانسانِ خالص تنهادرخیالِ خیال پردازانِ احساساتی وجود دارد!

زبانِ خالص وانسانِ خالص تنها  درخیالِ   خیال پردازانِ احساساتی وجود دارد! ( لطفاّ این لینک را باز نمائید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1953

چند تذکُر مختصر خدمتِ جناب روغ

چند تذکُر مختصر خدمتِ جناب روغ  ( مطالعه متن ) 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1794

یک عرضِ بسیارعاجزانه خدمتِ جنابِ اُستادهاشمیان

          یک عرضِ بسیارعاجزانه خدمتِ جنابِ اُستادهاشمیان ( لطفاّ این لینک را فشار بدهید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1679

باز هم پاسُخ به پرسش یک دوست ارجمند

باز هم پاسُخ به پرسش یک دوست ارجمند ( لطفاّ این لینک را فشار بدهید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1636

پاسخ به نامه ای یک دوست

 برادرعزیزوارجمند، من سؤالی دشوارپرسیده اید . افغانستان چگونه ازحالتِ امروزی بیـــرون  می آید وبه ملتی نیرومند ومتکی برخویشتن وبی نیازازمساعدتِ دیگران  بدل میشود؟تا آنجا که عقلِ من قدمیدهدکه شایدبسیارزیادهم قدندهد برای پیشرفت هرمملکت یک رشتــــه شرط های اولی در کاراست:     ۱) –  سرزمین:موقعیتِ جغرافیایی وساختِ اراضی سببِ پیشرفت یک مملکت میشود.به طورِمثال اگریک …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1140

وچه بزرگ مردی که عبدالصمد”حامد بود!

رفت آن مــــرد که اُستادخردمندی بود با وطــــن روح وُرا الفت وپیوندی بود خامه اش یکسره شیوایی وخوددرتاریخ فصلِ شهـــکاری وحماسۀ میـــوندی بود                                        مرگ ازدیدگاه عرفای اسلام پیوستن به پروردگاراست وبرای آنکه بدین سفر میرودپایانِ هرگونه درد ورنج است ومن اگرامروزاز مرگ اُستـــــادحامد غبارِغم برچهـــــره ودلی اندوهگین دربر دارم به خاطر اونیست که هیچ …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/763

داستان حاجی مُراد ؛ اثر ارزنده داستانسرای شهیر لیوتولستوی ، ترجمه استاد ګرامی نګارګر صاحب

پیشګفتاری بر داستان حاجی مُراد  ( برای مطالعه این مضمون لطفاّ لینک را فشار بدهید ) داستان حاجی مُراد ؛ اثر ارزنده داستانسرای شهیر لیوتولستوی ، ترجمه استاد ګرامی نګارګر صاحب ( بخش اول ) ( برای مطالعه این مضمون لطفاّ لینک را فشار بدهید ) داستان حاجی مُراد ؛ اثر ارزنده داستانسرای شهیر لیوتولستوی ، …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/720

یادداشت های زلاته فلیپوویچ از جنګ های سارایوو

مقاله  و ترجمه ارزشمند و بسیار جالب استاد ګرامی محترم نګارګر صاحب ( لطفاّ این لینک را فشار بدهید )     مقاله  

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/713

معضلۀ خطِ دیورند ودُشواریهای ناشی ازآن

                                                                                                                                                         اُستادِ بزرگوارجناب هاشمیان درپیرامونِ  دیورندرساله ای تهیه نموده اند وآنرا برای ابرازِنظربه من نیزفرستاده اند.پیش ازاینکه چشمِ من به زیارتِ رسالۀ ایشان روشن شود یکی ازدوستان تیلفونی ازلندن با من به تماس آمده وفرموده بودکه برخی ازدوستان قراراست درلندن به دورِهم بیایندواین معضلۀ ملی راموردِ جروبحث  که من خدمت آن دوستِ ارجمند به …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/696

پاسخ به نامه ای یک دوست

برادرعزیزوارجمند،                                                                           ازمن سؤالی دشوارپرسیده اید.افغانستان چگونه ازحالتِ امروزی بیـــرون  می آید وبه ملتی نیرومند ومتکی برخویشتن وبی نیازازمساعدتِ دیگران  بدل میشود؟تا آنجا که عقلِ من قدمیدهدکه شایدبسیارزیادهم قدندهد برای پیشرفت هرمملکت یک رشتــــه شرط های اولی در کاراست: ۱) سرزمین:موقعیتِ جغرافیایی وساختِ اراضی سببِ پیشرفت یک مملکت میشود.به طورِمثال اگریک مملکت دربحرراه داردوازراه بحرمشغول داد …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/694

آیا ازاین تودۀ خاکستر بازققنوس برمیخیزد؟

لطفاّ برای مطالعه این مضمون زیبا و ارزشمند لینک زیر را فشار بدهید آیا ازاین تودۀ خاکستر بازققنوس برمیخیزد؟  

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/673