Monday 16th of September 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

پیام جبهه صلح

Schenwari-1-150x150

 

ارسالی نطاق و گوینده توانا و موفق جناب محترم آقای زرغون شاه شنواری – ایالات متحده آمریکا

۷۸۶

جبهه ملی صلح

وضع سیاسی و نظامی موجود درافغانستان در مسیری روان است که مردم افغانستان را در برابر یک آیندهْ مجهول و تاریک قرار داده است، این پیچیدگی وضع نشانهْ از ظهور حوادث است که در صورت وقوع هم جغرافیای افغانستان و هم وحدت ملی مردم افغانستان را به چلنج های جدید و خطرات ناشی از آن مواجه میسازد.

بر پایهْ تجارب از گذشته جنگ های جاری و خطرات مولود آن مرفوع نخواهد شد تا مردم افغانستان خود در سرنوشت سیاسی خود سهم نگیرند. مشکل این نیست که کی ها در قدرت نصب شده اند، مشکل نبود صلح است مردم صلح میخواهند و صلح خواست مبرم جامعهْ ماست. بقای افغانستان و زندگی افغانها با صلح گره خورده است.

تجارب پیهم نشان داده است که صلح با فیر تفنگ، حدود و یا پیمانهْ ثروت، غصب قدرت سیاسی و سایر سیاست های غیر ملی که حتی به قیمت افغانستان تمام شد، بدست نمی آید.

وقتی ما میگوییم که باشندگان و مالکان اصلی این مرزوبوم مردمان آن اند، پس اعادهْ صلح به اراده، بیداری، هوشیاری، انسجام و وحدت آنها ارتباط میگیرد.

وحدت ملی با اهداف ملی، شعارهای ملی، سیاست های ملی، مفکورهْ ملی، اعمال ملی و بلاخره شخصیت های ملی بوجود می اید.

مردم ما بخاطر تأمین وحدت ملی و اعادهْ صلح آنچه در توان داشتند قربانی کردند اما آنچه در بدل آن دریافت کردند جنگها، بحرانها و آن چنان حکومت های که در آغاز همه کاره بودند اما در انجام بدون اختیار و صلاحیت باقیماندند. اما در بدل این همه دسایس و جنگهای تحمیلی به یگانه بدیلی نیاز مبرم است که آن صلح است صلح زندگی مردم ماست و مبارزه بخاطر زندگی حق طبیعی مردم ماست. بنأ بخاطر تأمین همین آرمان بزرگ جبههْ ملی صلح افغانستان تشکیل شد. جبهه مسیر واقعات جاری افغانستان را گام به گام تعقیب میکند و با استفاده از فرصت با تماس با طبقات و اقشار مختلف جامعهْ افغانی بشمول نمایندگان طرفهای شامل در بحران در چوکات یک پلت فورم جبهه ای با همبستگی وسیع بخاطر تأسیس و ایجاد یک مرکزیت مشروع کار میکند. تا چنان محیط صلح آمیز فراهم شود که ختم بحران و آغاز صلح را در وجود یک ادارهْ مؤقت و انتقالی به عنوان یک ضرورت ملی بمردم نوید دهد.

در صورت اتفاق حالات اضطراری شورای مرکزی جبهه موافق با تقاضای وقت تصمیم عاجل مبنی بر ساختار یک ادارهْ مؤقت میگیرد، که با خواستهای ملی و اهداف جبهه سازگاری داشته باشد

د وم – ساختار جبهه

‎       جبهه به اساس تحلیل همه جانبه از جامعهْ افغانی بر پایهْ واقعیتهای عینی و خواست های ملی بوجود آمده است که در ترکیب ساختاری آن تمام نیرو های صلح خواه سهم دارند. جبههْ ملی صلح با درک و احساس مسئولیت در برابر وطن بخاطر بسر رسانیدن سیاست های ملی با اشتراک همه افغانها یگانه مرکزیست که خواستار پیوستن همه سازمانها، حلقات، اشخاص با معیار های جبهه ای است. وحدت ملی ضرورت مبرم و عاجل امروز ماست. مردم افغانستان وقتی به این خواست نایل میشوند که بلوسیلهْ پلت فورم ملی آن دیوارهای مصنوعی مفکوروی را تخریب کنند که مداخلات اجنبیان، جنگها و تضاد منافع شان از گذشته ها به میراث گذاشته اند.

مشکلات جاری کشور ما با ساختارهای قومی، مذهبی، عنعنوی و کلتوری بخاطری حل نمیشود که ابعاد داخلی منطقوی و جهانی قضیهْ افغانستان وسعت و نیرومندی بیشتر کسب کرده است با تناسب با ساختارها و برخوردهای فکری و عملی حلقات داخلی.

به اساس تاریخ، تجارب و ساختار جامعه، اسلامیت و افغانیت، دو فکتور عمده و اساسی است به تناسب سایر فکتورها که خود زمینه ساز جایگاه وسیع است بر هر افغان در راه حصول آرمانهای ملی شان.

بر پایهْ همین اصل است که جبههْ ملی صلح مرکز آنعده افغانها است که با طرق مختلف حقوق شان غصب شده و بخاطر اعادهْ حقوق تلف شدهْ خود با شیوه های مختلف و متفاوت فکری و اندیشوی مبارزه مینمایند.

استقلال مفکوروی و تشکیلاتی به اساس اصول جبهه در یک جبهه قابل پذیرش است، اما تا حدودی که در جهت خلاف اصول و تشکیلات اساسی جبهه مخالف واقع نشود. روی این اصل همه مشمولین شامل در جبهه ناگزیر اند که اهداف جبههْ ملی را مقدم به اهداف قومی، حزبی و مذهبی بشناسند. هر بخش از اجتماع و افرادیکه بخاطر تحقق اهداف جبهه تلاش می ورزند عضو جبهه پنداشته میشوند، اما به استثنی آنانی که با استقلال حیات و دارایی مردم خود معاملهْ خلاف انجام داده باشند.

سوم اهداف جبهه

به منظور تثبیت و حفظ استقلال، وحدت ملی و حاکمیت ملی افغانستان و بر اساس این ارزشها جبههً ملی صلح در راه تحقق اهداف ذیل مبارزه می نماید‎.

۱ – صلح عادلانه

۲ – وحدت ملی

۳ – ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر اساسات دین مقدس اسلام و ارادهً ملت افغانستان

۴ – عدالت اجتماعی

۵ – اعمال حاکمیت ملی بالای مردم و حدود جغرافیایی افغانستان

۶ – انکشاف متوازن همه جانبه

۷ – دفاع مشترک از کشور واحد و مستقل ما افغانستان

۸ – ایجاد شرایط مناسب بخاطرسهم صادقانه و عادلانهْ مردم در بخش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

۹ – مبارزه در برابر هرنوع دهشت، فساد و استبداد

۱۰ – محافظت از همه حقوق اقشار جامعه

۱۱ – احترام و رعایت از منشور ملل متحد و سایر قوانین قبول شده ای آن سازمان

اهداف عاجل و فوری

جبههْ ملی صلح در شرایطی بوجود آمد که از یک سو جنگها و از جانبی جدوجهد در براه اندازی انتخابات ریاست جمهوری این وضع ناامن و بی باوری نسبت به انتخابات جاری بحران را چنان عمق و وسعت بخشیده که افغانستان را دریک حالت خاص و استثنایی قرارداده است. با توجه با این شرایط شورای مرکزی جبهه بنا بر ضرورت مجلس فوق العاده را دعوت مینماید. پس از مشوره با مردم و شاملین طرفهای بحران در ایجاد ادارهْ انتقالی تصمیم اتخاذ مینمایند. بخاطر ساختار و ترکیب اعضا درین اداره روی شخصیتهای کاری و واقعیتهای ماضی و جاری توجه مبذول میشود. آنانیکه واقعآ افراد وعناصر خداپرست، وطندوست، تجربه کار، بیطرف و تکنوکرات هایی اند که در پیشگاه ملت و مردم خود پاک، نیک نام و به چیزی آلوده نیستند، بیشتر قابل توجه اند.

مدت کار ادارهْ مؤقت، و امور محوله و اعضای شان از طرف شورا تثبیت میشود که عمده ترین وظیفهْ ادارهْ مؤقت ایجاد شرایط مناسب بخاطر یک انتخابات عادلانه است، که پس از آن صلاحیتها به حکومت انتخابی مردم در وقت معینهْ آن سپرده شود.

چهارم راه های رسیدن به اهداف و اصول

۱ – بخاطر تحقق تدریجی به اهداف در مطابقت با خواستهای ملی و واقعیتهای اجتماعی، تشکیل و ایجاد جبهه خود آغاز یک عمل ملی درین عرصه است.

۲ – پس از مشوره با صاحب نظران اولین طرح بیشنهادی بصورت تدریجی درعمل پیاده میشود.

۳ – هر گروپ یا افرادیکه خواهان پیوستن با جبهه را داشته باشند پیشنهادهای سازنده شان درین زمینه میتواند قسمتی از پروژهْ کاری گروپ کار را تشکیل دهد.

۴ – جبهه بلوسیلهْ یک شورای مؤقت رهبری میشود با تناسب با وسعت و حجم کارها شورا هم وسیع میشود

۵ – تمام بخشهای تشکیلاتی جبهه زیر قیادت شورای مرکزی امور محولهْ خود را به پیش میبرد.

۶ – کمیتهْ دعوت از منسوبین بخش های ارتباطی جبهه و سایر دانشمندان افغان تشکیل میگردد.

۷ – وظیفهْ اساسی کمیتهْ دعوت تعین و تثبیت اعضای شورای بزرگ افغانی و تشکیل آن شورا در افغانستان و یا در یک محل مناسب دیگر است.

۸ – این شورا بخاطر خواستهای صلح سر تاسری ملی و با بر واقعیتهای عینی موجود روز وسایر ساختارهای اجتماعی آن مرکزیت مشروع است که میتواند تا حد ممکن نمایندگی از ملت را تمثیل نماید ‎.

۹ – اکثریت اشتراک کنندگان درین شورا از مشمولین جبهه انتخاب میگردند. مگر نمایندگان اقشار مختلف جامعهْ افغانی، حلقات مسلکی، جامعهْ مدنی، علمای دینی، بزرگان قوم، تکنوکراتها، مهاجرین، جوانان بشمول قشر اناث و اقلیتهای مذهبی سرمایه گذاران ملی و آنعده از افغانان هم سهم گرفته میتوانند که به نوعی روی وحدت ملی و حرکت جبههْ خوشبین و موافق باشند.

۱۰ – وظیفهً شورای عمومی تائید پلت فورم و تشکیل ادارهً مؤقت میباشد.

۱۱ – بخاطر تشکیل وموفقیت ادارهْ انتقالی در امور محوله و همکاری افغانان مسلکی مخصوصآ صاحب منصبان وطندوست نظامی، پولیس کارمندان امنیتی، حقوقدان ها و سایر شخصیت های اجتماعی و سیاسی روی یک پلان مشخص و مناسب یک قسمت کار مهم جلسه ْمذکور را تشکیل میدهد.

۱۲ – مذاکرات رویاروی با جوانب مختلفهً معضلهً افغانستان با توجه با پیشنهادهای سازندهْ شان بخاطر فراهم کردن فضای صلح هدف بزرگ شورا است.

۱۳ – با در نظر داشت نقش کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا کشورهای اسلامی اتحادیهْ اروپا ومؤسسه ْملل متحد در بحران افغانستان سعی به عمل میاید تا از تمام طرفهای موثر در ایجاد صلح و اعمار افغانستان دعوت بعمل میاید تا نقش فعال درین بخش داشته باشند.

پنجم سیاست داخلی و خارجی جبهه

۱ – سیاست داخلی جبهه

سیاست داخلی جبهه متکی است به خواستها و واقعیت های افغانستان که صلح خواست همگان است لذا مساعی بیشتر به خرچ داده میشود در راه ایجاد٬ صلح عادلانه و پایدارهمچنان جبهه در برابر خاک افغانستان و افراد آن مسئولیت ملی دارد. جبهه به هیچ یک از احزاب سیاسی، قومی، زبانی، مذهبی و دولتی وابستگی ندارد. جبهه بخاطر حصول حقوق غصب شدگی مردم خود مبارزهْ صلح آمیز مینماید. برهر افغان دست برادری دراز میکند و از هر یک شان میخواهیم که در برابر هم احساس مسئولیت نمایند و باسینهْ فراخ یکدیگر خود را بپذیرند.

۲ – سیاست خارجی جبهه

جبهه با درنظر داشت موقف ملی و تاریخی افغانستان واحد، متحد، مستقل و سر بلند و بارعایت روابط نیک و ارج گذاشتن به استقلال منافع ملی دین و حقوق قبول شده گی سایر کشورها که مستلزم احترام متقابل و زندگانی جمعی در فضای صلح آمیز است از جمله اصولی اند که جبهه به عنوان یک اصل مشترک در روابط کشورها به آن ارج میگذارد.

درپرتو این نظریات ما از کشورهای همسایه و جامعهْ جهانی بخاطراعادهْ صلح و اعمار مجدد کشور خود خواهان کمک ها و مساعدت های هستیم، که استقلال، وحدت ملی، دین و سایر ارزشهای ملی افغانستان را در خود داشته باشد.

ششم تشکیلات

الی تشکیل جلسهْ شورای سرتاسری تمام تشکیلات جبهه مؤقتی است. کمیته های آتی امور محوله را به پیش میبرند.

۱ – شورای مؤقت

۲ – کمیتهْ اجرائیوی

۳ – کمیتهْ دعوت

۴ – کمیتهْ روابط خارجی

۵ – کمیتهْ مالی

۶ – کمیتهْ فرهنگی

۷ – کمیتهْ اداری

۸ – کمیتهْ زنان

۹ – کمیتهْ جوانان

قابل یاد آوریست که مسئولیت و وظیفه هر کمیته توسط افراد مسلکی خود کمیته ها تعین و مشخص میگردد.

ومن الله توفیق

 

 

 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4856