Friday 15th of November 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

از لاف و شعار تا حقیقت !

 11863286_1024761604209461_7040641929752437997_n
تحریم پاکستان توسط دوستان افغان اروپا نشین ما !!!!
چند سطر زیر را بجواب خیالپردازی های روشنفکرانه ؟!! أنها نوشته ام

ناصری

بعد ازوقوع کودتا منحوس شبه روسی ٢۶ سرطان به رهبری سردار محمد داود خان به بعد ( دوران مزدوران منفور خلق و پرچم و و وابستگی تنظیم های جهادی ، طالبان و خیانت ١٣ ساله دوران بدنام کرزی ) متاسفانه کشور ما بشدت به یک کشور مصرفی و وارداتی مبدل شده است !
امروز افغانستان بدان درجه احتیاج و محتاج امتعه وارداتی از کشور های همسایه بخصوص همین پاکستان میباشد که حتی برای یک هفته بدون واردات ضروری ترین و حیاتی ترین احتیاجات روزنره خویش ، مردم ما نمیتوانند زندگی نمایند !
پس شعار بالا از همان لاف و پتاق های روشنفکرانه !!! داود خانی است ( دا پشتونستان زموژ ، دا پشتونستان زمونژ )
با تقدیم محبت و حرمت هموطن شما ویس ناصری

بجواب چند هموطن

برادران و دوستان عزیز در بحث ، با تقدیم محبت و ارادت و إظهار سپاس از علاقمندی شما در این بحث ، بنده در سالیان پسین چندین بار به افغانستان رفته و از اوضاع داخل کشور و شرایط واقعا” بسیار ناگوار ، سخت و مشکلات دردناک شبانه روزی عام مردم مان ( نه یک أقلیت سرمایه دار و پولدار ) مطلع هستم . مردم بیچاره افغانستان در بد ترین شرایط اقتصادی ، امنیتی ، اجتماعی و سیاسی قرار دارند . متأسفانه افغانستان بعد از وقوع کودتا نامیمون ٢۶ سرطان سال ١٣۵٢ خورشیدی که از نظر بنده سر أغاز بدبختی های این چهار دهه مصیبت بار افغانستان میباشد ، تا به امروز شدیدا” به یک کشور وابسته ، دست نگر ، مصرفی و وارداتی مبدل گردیده و روز بروز افغانستان به این بطلاق وابستگی شدید ( واردات ) فرو رفته میرود . ملتیکه ٩۵ فیصد احتیاجات ضروری و حیاتی أن از منبع ( واردات از خارج ) تأمین میگردد ، واقعا” ملت بدبخت و بیچاره است . بنا” ما بجای شعار تحریم اقتصادی از کشور های همسایه و بیگانه ، باید فرهنگ ( بیگانه پرستی و وابستگی سیاسی و فکری ) را از خود و سیاستمداران و دولتمداران خود دور نمائیم . افغانستان قربانی ( واردات ) نمیباشد ، بلکه خصلت وابستگی ، بیگانه پرستی و وطنفروشی سیاسیون چپ و راست افغانستان ، این وطن را در این چهار دهه ، بسوی بربادی و نابودی و دست نگری سوق داده است . کشور ایکه در چهار دهه سه بار مورد تجاوز کشور های بیگانه ( شوروی ، پاکستان و أمریکا و متحدینش ) قرار گرفته است ، با تاثر و تاسف امروز به این مصیبات عظیم و دردناک مواجه میباشد . به عقیده من أنانیکه فقط شعار میدهند ، چه چپی باشند و چه راستی ، فاقد خبرت و بصیرت سیاسی و ملی میباشند و فقط با شعار با إحساسات ملت خویش بأزی مینمایند . و اما بجواب دوست عزیزم داود جان رضا ، خاطر تان جمع جمع باشد ، بازار های شهر مزار شریف نیز پر پر مواد أساسی و ضروری پاکستانی و إیرانی میباشند ، مانند مارکیت های سایر نقأط دیگر کشور . همه مردم افغانستان چه در شمال و چه در جنوب ، شدیدا” محتاج و احتیاج وارادت خارجی ، بخصوص از ایران و پاکستان میباشند ، چون راه ترانزیتی أنها برای حمل و انتقال برای کشور ما بسیار ارزان و نزدیک میباشد . سیاستمداران فقط شعار میدهند ، ولی در عرصه عملی و تطبیقی أنها نیز ، مانند جناب کرزی ، جناب اشرف غنی و داکتر عبدالله مجبور به اقدامات أنچنانی میگردند .
با تقدیم حرمت
برادر شما ویس ناصری

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4836