Sunday 17th of November 2019   

«

»

Print this نوشته

به مناسبت ۲۶ دلو سالروز شکست ارتش سرخ وخروج آن از کشور افغانستان

7556 181161556-600x330
به مناسبت ۲۶ دلو سالروز شکست ارتش سرخ وخروج آن از کشور افغانستان
 
در کشور افغان زمین، مردم به عزم آهنین
در سنگرحق ویقین، پیروز گشتند این چنین
 
این مأمن شیران بُوَد،دشمن از آن ترسـان بود
هر فـــرد با ایمان بُوَد ، اندر نبرد کــفر ودین
 
با دشمن دین ووطن، در هر کـُـجا وهــر زمن
یکجا همه با مرد وزن، آماده درهر وقت وحین
 
میهن به ما باشد چنان ، چون مادر وناموس مــان
این بر جهان باشد عیـان، دشــمن بـــداند با یـــقین
 
ای آنکه خود نشناختی!، بر کـــشور مــا تاختی
دیدی که آخر باختی!،در لحظـــه هـــای واپسین
 
بر گو تو استعمار نو!، بر گوش جانِ خود شنو
این ملک ناید درگـِـرو، تاریــخ را ، باری ببین
 
چنگیز، تیمـــوریا «هلاک »، با لشـکرش اندوهنـاک
گردیده اند در زیر خاک ، درهروَجب این سرزمین
 
ایران و یا روس تزار، از دست این ملت فرار
بنــــگرهزاران درهزار، گشتند در اینجا دفین
 
با شوروی کاندرجهان، کس را حریفی در میـــان
چون او نبودی درزمان، دیدی که شد فرش زمین
 
امروز هم چون وقت پار، این دشمن خاک ودیار
آماده است بهر فرار ، از ضـــرب شصت آخـرین
 
ای ملت با فخر ونام ، از ما به هر روز وبه شام
باشد به تو صد ها سلام ، در هر زمان تا یوم دین
 
گوید«عزیزی» این سخن ،برهر یکی از مرد وزن
در کشورِ زیبـــای مــــن ، برقلب من باشید قـــرین
پایان
—————————
محمد عزیز (عزیزی)
۲۶ دلو سال ۱۳۹۳ هجری شمسی
۱۵-۰۲-۲۰۱۵
 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4735