Sunday 17th of November 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

أیا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ( خلقی ها و پرچمی ها ) یک جریان مارکسیستی – لینینستی ( کمونستی ) ، ملحد ، بیدین و مزدور اشغالگران شوروی نبود ؟

1509864_925099780842311_632341391554642627_n 10959302_926491670703122_8322088715069575736_n 181161556-600x330

 

أیا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ( خلقی ها و پرچمی ها ) یک جریان مارکسیستی – لینینستی ( کمونستی ) ، ملحد ، بیدین و مزدور اشغالگران شوروی نبود ؟

جنبش طالبان هزاران مرتبه بر کمونستهای وطنفروش شرف دارد !

هموطنان گرامی ، دوستان ، موافقان ، مخالفان و دشمنان عزیز ، با إبراز سپاس و امتنان از همه أنانیکه با حفظ قداست قلم و مراعات أخلاقی نویسندگی ، نظریات و تبصره های خویش را در ارتباط به تبصره مختصر این بنده الله در باره انتخاب میان حرکت إسلامی طالبان و بقایای احزاب کمونستی خلق و پرچم ، با هموطنان شان شریک نموده اند .
با حفظ احترام به أرا و نظریات همه ، اما بازهم من با تأکید تکرار” مینویسم که با وجود مخالفت جدی و علنی بنده در طول تقریبا” ۲۰ سال گذشته که از تأسیس جنبش طالبان ( در ۱۹۹۴ میلادی ) بدینسو میگذرد ، از طرق مختلف ، چه نشرات نوشتاری ( هفته نامه امید ، هفته نامه مجاهد خبری ، المعروف ، سایت های إنترنتی بخصوص سایت أزمون ملی ) و چه برنامه های تصویری ( تلویزیون ها و شبکه های جهانی أفغانی در خارج کشور – پیام افغان و أریانا افغانستان ) و چه صوتی ( مصاحبات با رادیو های مختلف ) ، با این حرکت داشته ام ، اما چنانچه در تبصره مختصر دیشب نوشته ام ، اگر مجبور به انتخاب میان طالبان و بقایای احزاب کمونستی ، ملحد ، وطنفروش و مزدوران بدنام خلق و پرچم گردم ، بازهم با تأکید مینویسم ، اگر مجبور ! به انتخاب میان یکی از این دو باشم ، یقینا” انتخاب من نه تنها جنبش إسلامی طالبان است ، بلکه همکاری و تائید من از هر حرکت و جنبش و حزب و جریان إسلامی که از چندین دهه بدینسو در وطن عزیز مان ، بخاطر دفاع از عقیده ، اسلام ، أزادی و استقلالیت افغانستان در سنگر جهاد و مقاومت قرار داشته اند ، میباشد !
جنبش إسلامی طالبان با وجود تمام اشتباهات و مشکلات شان ، از نظر من منحیث یک شخصیت مسلمان ، إزادی دوست و وطنخواه ، بخاطر عقیده و خاستگاه های إسلامی و ملی شان ، هزاران بار بر یک مشت إنسان های ملحد ، کافر ، بی عقیده ، کمونست ، وطنفروش و مزدوران بدنام اشغالگران شوروی سابق یعنی خلقی ها و پرچمی ها شرف دارد !
گرچه شاید در میان خلقی ها و پرچمی ها بخصوص سازمانی کک های بیچاره و بی خبر شان ، أفراد و اعضای زیادی ناأگاهانه و بدون درک معنی و مفهوم ایدولوژی کمونیزم ، ماتریالیزم ، لینیزم و مارکسیسزم ، و همچنان بردگی و وابستگی به کشور بزرگ ! اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ! و غیره هم وجود داشته باشند که واقعا” ساده لوحانه حتی تا به امروز مدعی اند که ما باوجود عضویت در چنین حزب و سازمان کمونستی ، مسلمان ؟!!!! بوده ایم !
اما با استناد بر إسناد و شواهد إنکار نا پذیر تاریخی و خاطرات و چشمدید های ملت مسلمان و شریف افغانستان ، رهبریت و إفراد کدر رهبری حزب بدنام و منفور خلق و پرچم ، أگاهانه با پذیرش ایدولوژی منفور کمونیستی ، و أویختن حلقه بردگی و غلامی شوروی ها بر گردن های شان ، مفتخرانه و عملا” و علنا” ایشان در خدمت اشغالگران سفاک و خونخوار شوروی قرار گرفتند . اینکه خلقی ها و پرچمی ها ، ملحد ، بیدین ، منحرف ، کمونست ، وطنفروش و مخالف أزادی ، أزادگی ، وطندوستی ، مردمدوستی و شرافت و نجابت بوده و هنوز هم میباشند ، این حقیقت را با بسیار سادگی میتوان فقط از روی همین موضع گیری ها و تبصره هایشان در ستون بالا درک نمود . کمونست های حزب دیموکراتیک خلق ، بخصوص جناح پرچم أن واقعا” مردمان بی نهایت منافق ، وطنفروش ، مزدور صفت ، ملحد ، بیدین ، نوکر مشرب ، دسیسه چین و مفتری میباشند !
تهمت ، بهتان ، افترا و دسیسه سأزی ، شاخصه ای شخصیتی پرچمی ها میباشد !

به هر صورت با وجود اینکه امروز متأسفانه زمینه عودت دو باره خلقی ها و بخصوص پرچمی های جناح ببرک کارمل به قدرت فرآهم أمده است ، اما همین رویداد ، یقینا”در نهایت باعث بدنامی ، شکست و ناکامی دولتمردان کنونی افغانستان خواهد گردید !

من أنچه شرط بلاغست با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال

با تقدیم حرمت و أرادت ، برادر شما ویس ناصری – مدیر مسؤول سایت أزمون ملی

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4715