Tuesday 25th of June 2019   

«

»

Print this نوشته

جناب داکتر رمضان بشر دوست بهترین چهره و شخصیت برای ریاست دولت موقت عبوری میباشد

10649621_844557142229909_8237421023219295718_n
با تائید پیشنهاد خردمندانه و دردمندانه دانشمند گرامی جناب محترم أقای عبد الواسع منصوری ،  عرائض ام را خلاصه چنین تقدیم میدارم : به نظر من بجای انتظار و مجامله کردن ، بأید با جرئت و صراحت از چنین شخصیت ها نام گرفته با أنها همکاری نمود تا در این امر خطیر و بزرگ شجاعانه گام بردارند . به نظر من عجالتا چنین شخصیت مؤمن ، جوان ، با انرژی ، صادق ، شجاع و أگاه و دانشمند وچیز فهم فقط جناب داکتر صاحب رمضان بشردوست بوده میتواند . جناب أیشان هم در داخل افغانستان زندگی می نمایند و هم از بطن و متن ملت برخاسته اند . هم پاک و بی ألایش اند و هم از تعصب و تنگنظری قومی ، مذهبی ، زبانی ، حزبی ، سمتی و غیره عاری میباشند . أیشان یک شخصیت مستقل و أزاد ملی اند و تفکرات میانه رو ملی و إسلامی دارند . تحصیل یاقته و أکادمیک اند و جهان دیده و با تفکرات روشنفکرانه . فلهذا در همین لحظات سرنوشت ساز به أیشان ضرورت است . ولی راه هموار نیست و جناب بشر دوست هم دست شان و هم جیب شان خالیست . با دشمنی و نفرت قومپرستان و فاشیست های پشتون ، تاجک و حتی هزاره مواجه میباشد . چه أنها خود را تیکه دار قوم و نژاد خاص خویش میدانند و به موضوع افغانستان در سطح قومی می نگرند ، نه از زاویه و در سطح ملی . امید وإرم دردمندان چیز فهم و وطندوستان بی تعصب افغانستان به این طرح و پیشنهاد این حقیر به دیده ای مسؤولانه بنگرند و نظر خویش را شریک گردانند.

با تقدیم حرمت برادر شما ویس ناصری

 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4546