Friday 15th of November 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

دعوت و چلنچ آقای داکتر فرید یونس به خانم زهره یوسف داود

imagesCA8WH04H zohra yousuf 1

بدین وسیله از خواهر گرامی و عزیز برنامه ساز تلویزیون آریانا افغانستان بانو زهره یوسف داوود دعوت به عمل می آورم تا در بحث علمی که آیا دموکراسی اسلامی به سود افغانستان است و یا دموکراسی  “بی ناموس”  غربی با اینجانب در یک مناظره و بحث علمی شرکت کنند. نظر به حکم اسلام عقاید سیاسی بانو زهره یوسف قابل احترام است و حق شرعی ، مدنی ؛ قانونی و مطبوعاتی شان است  هر طوریکه  فکر داشته باشند آزاد هستند. . قرآن آزادی بیان و قلم را از حقوق حقه مردمان دانسته است. اما بی بی دموکراسی بی ناموس غربی را برای افغانستان نظر به دموکراسی اسلامی ترجیح میدهد که این هم حق مدنی و شرعی شان است زیرا در دین اکراه یعنی جبر نیست و دلیل شان این است که دموکراسی اسلامی وجود ندارد. آیا یک زمان در تاریخ بشر دموکراسی سرمایه داری وجود داشت؟ نداشت و اما به وجود آوردند. پس این ادعا که دموکراسی اسلامی وجود ندارد  یک دلیل موجه  نیست.  ما میتوانیم به وجود بیاوریم . ازین لحاظ از بانو زهره یوسف دعوت به عمل می آوریم تا برای دوساعت در یک بحث علمی شرکت کنند و اگر حاضر نه میشوند پس بهتر است از جانبداری های غیر علمی از دموکراسی  بی ناموس غربی  چشم پوشی کنند زیرا ملت مسلمان افغانستان نه میتواند قربانی پالیسی های استعماری و استثماری به نام دموکراسی شود که اساساً در دنیا وجود ندارد. لطفاً این ایمل را به همه برسانبد و من در فیسبوک هم نشر می کنم.

فرید یونس

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4505