Tuesday 25th of June 2019   

«

»

Print this نوشته

قلب و زبان چقدر مهم هستند ؟

6040

به حضرت لقمان که غلام بن حسحاس بود، ګفته شد که یک بز حلال کند و بهترین ګوشت آن را بیاورید. وی نیز چنین کرد و قلب و زبان را آوردند.

آقای او بعد از چند روز دوباره به او ګفت تا یک بز را حلال کند، خراب ترین و بدترین ګوشت آنرا بیاورید. لقمان یکبار دیګر قلب و زبان را بحیث خراب ترین ګوشت آن اوردند.

آقا متحیر شد و پرسان نمود که چند روز قبل قلب و زبان را بحیث بهترین ګوشت آورده بودید، ولی امروز همین دو اعضا را بحیث بدترین ګوشت اوردید، چرا؟

لقمان ګفت آقای من، اګر همین دو عضو خوب باشند، در تمام بدن چیزی بهتری از این وجود نخواهد داشت، ولی اګر همین دو عضو خراب باشند، پس تمام وجودِ انسانی از این دو اعضا چیزی بدتر و خرابتری نخواهد داشت.

بلی، حدیث است که « اګر کسی زبان خود را حظ کند، از عذاب نجات یافت. »

پادشاه چین باستان ګفته است: « تا وقتیکه حرف نزده باشم، مالک آن من هستم، ولی بمجردیکه از دهن من بیرون آید دیګر او مالک من است. »

حضرت عیسی (ع) چنین فرموده است: « مؤمن کم حرف میزند و زیاد عمل میکند، ولی منافق زیاد حرف و کم عمل میکند. »

رسول الله (ص) به ابو هریره (رض) چنین فرمودند: « ……بسیار کم خنده کنید، بخاطریکه خندهً زیاد قلب را می کشد. » حضرت عمر (رض) ګفته است: « قلب هر کسیکه بمرد، آتش دوزخ بر او لازم است. »

پیامبر (ص) فرموده است: « حرف خوب صدقه است. » و نیز چنین می فرمایند: « هر کسیکه خاموش باشد، نجات (مؤفقیت) را ربود. »

بلی، چقدر بهتر خواهد بود تا زبان خود را از ګفتار بیهوده، غیبت، چغلی، اتهام، پس ګویی، طعنه، دروغ و دشنام برحذر داریم و قلب را از ارادهً ګناه و سختی محافظه نماییم که فرجام آن پیروزی و سربلندی است، انشاالله.

منبع : اثر اینجانب ( کنایه های اخلاقی ، جلد اول ، ۲۰۱۲ ) ؛ صفحات ۳۰۱ و ۳۰۲ .

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4234