Monday 16th of September 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

أحمد بن أبی نصر کوفانی هروی

 Garig-1-124x150

  دانشمند ګرامی جناب آقای عبدالکریم غریق / هالند

  شیخ الزهاد أحمد بن أبی نصر کوفانی هروی مکنی به ابوبکر از شیوخ رکن الدین ابو محمد حسین بن مسعود بن فراء بغوی هروی ملقب به محی السنه بوده، و از جمله محدثین معروف عصر خود میباشد، چنانچه در مقدمه کتاب مرقاه المفاتیح شرح مشکوه المصابیح که آنرا ملا علی قاری هروی به زیور نگارش آراسته، آمده است: اولین شیخ بغوی شیخ الزهاد در هرات ابوبکر أحمد بن أبی نصر کوفانی هروی بوده است.

     و صاحب کتاب مقصد الاقبال سلطانیه و مرصد الآمال خاقانیه مینویسد: شیخ أحمد کوفانی از اهل کمال و حال بود، و مدفنش در قریه کوفان بلوک گذره است. و در رساله أی مزارات هرات که آنرا مرحوم فکری سلجوقی تالیف و تنظیم نموده، به نقل از حافظ اصیل الدین واعظ هروی آمده است: کوفان یکی از دهات باستانی هرات است، که تا کنون به همان نام تاریخی خود زنده است، و آنجا مزاراتی است که هیچ لوح و سنگی ندارند، و به اسمی مسمی نیستند، و مزار شیخ أحمد کوفانی نیز آنجا است. و در کتاب نفحات الانس مولانا عبدالرحمن جامی نیز بطور مختصر از شیخ أحمد کوفانی یاد آوری گردیده، و آمده است: شیخ الإسلام گفت که شیخ أحمد کوفانی خادم عمو بوده(شیخ عمو یکی از عرفای معروف هرات و یکی از پیران و مرشدان خواجه عبدالله انصاری بوده و قبرش در گازرگاه در نزدیکی مزار خواجه عبدالله انصاری است) و پیران زیادی را دیده بود، و سفر های نیکو کرده، وی مرا گفت: ما از تو بدانستیم که ما را دیده أی ، یعنی ایشان را شناخته أی به حقیقت.

       وشیخ شهاب الدین عبدالله هروی مشهور به حافظ ابرو نیز در جغرافیای خود که به جغرافیای حافظ ابرو معروف است از قریه کوفان نام برده است. و صاحب معجم البلدان نیز مینویسد: کوفان به ضم ضاد و سکون سین و فاء و آخرش نون قریه أی است در هرات که از آن شیخی پرهیز گار و نیک سیرت یعنی ابوبکر بن ابی نصر کوفانی بر خواسته است. موصوف در ماه ربیع الاول سال ۴۶۲ هجری قمری وفات یافت، و از او ابو إسماعیل انصاری به عنوان حافظ حدیث در مصنفاتش یاد آوری نموده است.

     امروزه نیز قریه کوفان در ولسوالی گذره ولایت هرات موجود است، و به همان نام یاد می گردد، چنانکه در اطلس قریه های افغانستان نیز از وی نام برده شده است.

مقدمه مرقاه المصابیح جلد دوم صفحه ۱۰

نفحات الانس مولانا عبدالرحمن جامی صفحه ۳۵۰

رساله مزارات هرات صفحه ۳۲ و ۱۰۸

جغرافیای حافظ ابرو قسمت ربع خراسان هرات صفحه ۱۶

معجم البلدان جلد چهارم صفحه ۴۹۰

اطلس قریه های افغانستان جلد سوم صفحه ۱۰۸۱

بی بی کفیزی دختر عبدالصمد هرثمی هروی

     بی بی کفیزی دختر عبدالصمد بن علی بن محمد هرثمی هروی و مکنی به ام فضل هرثمیه بوده، و موصوفه زنی عالمه، فاضله و محدثه و از اهالی هرات می باشد، نامبرده در روایت حدیث یگانۀ عصر خود بوده است.

     زبیدی میگوید: حدیثی از او در معجم البلدان آمده است، و ابن عساکر دمشقی نیز از او روایت دارد.

اعلام زرکلی جلد سوم صفحه ۸۰

إمام أحمد بن محمد بن شارک شارکی هروی

       إمام أحمد بن محمد بن شارک مکنی به ابو حامد هروی شارکی شافعی إمام ومفتی هرات و نواحی آن در عصر خود بوده ست. موصوف شخصیتی ادیب، عالم، مفسر، محدث و فقیه پر آوازه بود، و از عبدالرحمن سامی، حسن بن سفیان نسوی ، ابو یعلی موصلی و جماعتی دیگر حدیث روایت نموده، و از او ابو عبدالله حاکم نیشابوری، ابو إبراهیم نصر آبادی و دیگران روایت نموده اند.

     و ابو عبدالله حاکم نیشابوری میگوید: نامبرده مفتی هرات در زمانه أی خود بوده و از جملۀ ادبای بزرگ آن شهر به حساب می آمده، و کتابی نیز در تفسیر قرآن کریم به رشتۀ تحریر در آورده است. و محدثین در باره او میگویند، که او حسن الحدیث بوده است.

     آورده اند : ابو حامد شارکی هروی در سال ۳۵۳ هجری قمری به قصد سفر حج وارد شهر نیشابور گردید، و در آن وقت ابو عبدالله بن ذهل رئیس شهر نیشابور بود، نامبرده ابو حامد را از بیرون شدن از شهر نیشابور منع کرد، و به سلطان پیغام داد، که اگر این شیخ از هرات بیرون شود، غیبت او عامل فتنه أی بر سلطان و رعیت او شود، و ناچاراً ابو حامد شارکی مدتی در نیشابور اقامت کرد، و دو باره به هرات بر گشت، و در آنجا وفات یافت.

   از برای حافظ ابو حامد شارکی تالیفی نیز در حدیث بنام المخرج علی صحیح مسلم است.

   حاکم ابو عبدالله نیشابوری وفات او را در سال ۳۵۵ هجری قمری گفته ، و ابو نصر عبدالرحمن فامی صاحب تاریخ هرات وفات او را در سال ۳۵۸ هجری قمری آورده است، اما علامه عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی معروف به تاج الدین سبکی صاحب کتاب طبقات الشافعیه الکبری همان سال ۳۵۵ هجری قمری را درست تر میداند.

   و علامه دهخدا در لغت نامه اش مینویسد: أحمد بن محمد شارکی هروی شافعی مکنی به ابو حامد و متوفی بسال ۳۵۵ هجری قمری بوده، و او راست کتاب تخریج بر صحیح مسلم.

     و در رساله مزارات هرات در قسمت اول که آنرا مرحوم فکری سلجوقی از کتاب مقصد الاقبال سلطانیه و مرصد الآمال خاقانیه تالیف دانشمند عصر تیموری امیر سید عبدالله اصیل الدین واعظ هروی استخراج و تنظیم نموده، آمده است: إمام زاهد و عابد شیخ ابو حامد أحمد بن محمد شارکی از اکابر علماء فقه، حدیث و تفسیر بوده، و در فنون علوم مصنفات دارد، وفاتش به سال سیصد و پنجاه و هشت از هجرت و مدفنش در درب خوش است.

طبقات شافعیه الکبری طبقه سوم شماره ۹۵

رساله مزارات هرات حصه اول صفحه ۲۰

لغت نامه دهخدا جلد اول صفحه ۱۳۶۳

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4210