Sunday 17th of November 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

اظهارات جالب و بسیار دیدنی و تاریخی جناب مارشال قسیم فهیم ؛ ببینید و برای این مجاهد ! پول اندوز اشک بریزید !

4980-150x150

آیا فهیم خان و سایر همچون زراندوزان پول پرست  ( کابل نشینان امروزی ) واقعاّ از پیروان و همفکران حقیقی  آمر صاحب شهید  ، فرمانده قهرمان شهید احمد شاه مسعود  میباشند ؟

 تماشای اظهارات جناب مارشال فهیم راجع به زر اندوزی شان در دوران جهاد و مقاومت

 

 

 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1669