Sunday 17th of November 2019   

«

»

Print this نوشته

چرا محدودیت ها و قیودات (نواهی)در اسلام وضع شده است ؟

میدانیم هرآئین و مکتب از خود روش ، دستور العمل ها ، لایحه ها ، قوانین ، فرامین و موارد انضباطی ودساتیرخاص ومنظم دارد ،که در آن فرامین اسلوب خاص تربیتی و انتظام امور و مصالح مضمر وجا دارد .  فلهذا احکام ومحدودیت ها در دین ، آن حقایق و واقعیت هایشت که درآن سلامت وسعادت نهفته و مضمر است .
اصلاٌ چرا بدی ها، خلق وایجاد شده  ؟ دانست که هیچ جیز بد نیست مگر از روی اعتبار وحکم . و آنچه از بدی ها در دنیا وجود داردآئینه ئیست برای شناخت نیکیها . بلی ! بدی بلذات بد نیست مثلاٌ زهر با وجودکشنده گی اش دارو نیز است وآتش با آنکه سوزنده است ضروری و مفید نیز است ، یا قهر و غضب که از جمله بدی ها بشمار میرود لیکن نتیجه حاسه است (غریزۀ ) که بواسطه آن انسان در مقابل مظالم چه از ، زور ، تجاوز ، جرح و قتل از خود دفاع مینماید واگر این حاسه یا غریزه نمی بود دفاع نیز صورت نمی پذیرفت . همینطور فسق و فجورکه از جمله بدی ها وزشتی ها محسوب میشود، تعلق به قوه یا غریزه تکاثر وتناسل (جنسی) دارد که بقای نسل و تکثر انسانها منحصر ومربوط بدانست و… بهمین شکل تمامی غرایز وخواسته های فطری در انسانها .
لذا حکم منع شده ها ، در اصل همه به نفع ومصالح انسانها وجامعه اسلامی و بشری است ببینید داکتر مریض را از بعضی خوردنی ها ونوشیدنی ها منع میدارد بخاطر صحت و سلامت اوست تا به تمامیت جسمی وروحی اوصدمه نرسد ، گرچه دوری از آن منع شده توام با ناراحتی ها به مریض بوده وتمام میگردد ویا در بعضی حالات تدابیر داروی وتجویز تزریقات درد نیز همراه دارد اما آن درد مؤقت بوده ودر عاقبت به خوشی وصحت مبدل میگردد . در حقیقت این موانع وقیودات نیز چنان است در واقعیت بخاطر رفاه ، به زیستی ، آرامش ، امنیت و نجات بشر، حکم شده است . این امر را هرگاه شما بدون تعصب ، دقت نماید و در جزیات نتایج داخل شوید خواهید یافت که نخست انجام عملکرد های  منع شده ، توام وهمراه با اذیت ها، حق تلفی و آزارها وانواع امراض وخسارات جسمی و مالی همراه بوده ،که شما خودکراهیت وزشتی آنرا در ساختار وشکل ، عمل محسوس داشته و میدانید که این اعمال متاسب شرافت و عزت انسانها نیست . بخصوص احساس زشتی آنرا بعد از انجام فعل کاملاً حس می کنید و خود را ملامت وسر زنش نیز میدارید . پس دقت کنید اگر خوب است ، چرا پشیمان و خود را سرزنش میکند و در وجود شما چه چیز نهفته است که آنرا زشت و نادرست می پندارد ؟
ثانیًا : ارتکاب اعمال منع شده دارای محتوای عدم احترام ، اذیت وآزار ، لت وکوب ، تجاوز ، بی حیایی ها ، اتلاف حقوق و جرح و قتل را داراست که از نگاه عرف انسانی وتعامل معاشرتی همه قبیح وناپسند و هیچ عقل سلیم آنرانمی پسندد  . علاوتاً نتائیج سوء ، ناگوار و زشت (صحی ، روانی و اقتصادی )آن امروز حتی المقدور در جوامع انسانی شناسایی شده و کوشش صورت میپذیرد تا تمامی مواردکه نتایج سؤ دارد از اجتماعات برچیده شود ! از همین اسلام قبلاً نظر به توضیح وخصوصیت عوارض که خدمت عرض شد ، تمامی پندار ها و اعمال که باعث بی امنی، دهشت وحشت وتشتت سیستم اجتماعی و … اقتصادی مجامع میگردد آنرا منع نمود . زیرا اسلام دین فطرت است وآنچه که با فطرت انسان سازگار نیست آنرا منع نموده و امروز از قباحت موارد فوق اعم از کشور های غیر اسلامی دارند از قوانین کشور های اسلامی طور غیر مستقیم پذیراء وآنرا تطبیق میدارند ، در مورد امثله های فراوان از نتایج سوء منع شده وجود دارد که مختصراٌ عطف توجه تان را خواهانیم !
منع دزدی و قمار : ( چه استثمارواستعمار، رشوه و… اختلاس) اجرای این فعل همراه با حق تلفی و بی بند باری ها بوده که اسباب نا امنی، جرح و قتل و بسی تراژیدی های زیادی را ببار آورده که شماخود اضرار و رسوایی های آنرا میدانید..!
منع گوشت خوک : امروز طبابت اثبات کرده که سبب بروز امراض عضلاتی و بوجود آمدن غدوات مضردر عضلات شده که دوران منظم جسم را لطمه وآسیب میرساند ، داکترهای اکثرکشورها ، منع خوردن آنرا سفارش وتجویز میدارند.
 
منع زنا و لواطت : نخست فعل لواطت و زنا سبب پاشیدگی شیرازه خانواده گشته وعدم اعتماد ،گسیختگی اخلاقی ، عدم حرمت و احترام ، بدگمانی ها را بین زوجین ببار آورده و باعث فساد اجتماعی شده همچنان سبب بی تربیتی اولاد ها وسوء نیت ها ( همجنس گرایی ) شده که در نتیجه باعث از بین رفتن نسل انسانی شده ،               ضمن برهم خوردن نظام خانواده و طبعیت واز بین رفتن شخصیت انسانی شده علاوتاً مبتلاء شدن به امراض گوناگون جنسی مقاربتی ، جلدی زهروی وکشنده ترین همه ایدس شده که این همه بضرر انسانها و اجتماع انسانی است .
منع مواد مخدر ! سبب امراض قلبی ، ریوی ، تنفسی ، عصبی ، تصادمات( تکر) ، خودکشی های علاوه بر اضرار اقتصادی ،گمراهی فرزندان و مزاحمت ها به همنوع بوده که در رابطه کشور های غیر اسلامی ، پلاک کارت ها، شعارها وتجمعات ، را راه اندازی کرده و از طریق وسایل ووسایط اطلاعات جمعی همه آگاهی دارند که از این ناحیه مشکلات فراوان دامنگیر کشور ها غربی چه از مواد : تریاک ، چرس، و هروئین وتزریقات مختلف النوع شده اند و چه بلا های که بسریشان آورده همه اگاه اند. همینطور دیگر موارد منع قرار داده شده …! نیز همراه با انواع اضرار اقتصادی ، جسمی ، امنیتی واجتماعی بوده و علاوه اثرات سوء حیات معنوی واخلاقی که باعث خسارات هنگفت و بی نظمی های اجتماعی ، صحی ، تربیتی و تحدیدات جوامع بشری شده و است . از همین اجتماعات بشری اعم از خانواده و کشور ها ضرورتمند قواعد ، اصول و منع شده ها اند !  زیرا در نتیجه تطبیق منع شده هاست که جوامع بشری میتواند به رفاه ، امن، صحت ، سلامت وحدت ومصالح عمومی انسانی به ترقی معنوی ومادی حیات حقیقی سزاوار شرافت انسانی برسند .
پس ( ای جهان بشریت ) آنچه که آن ناجی و رحمت بشریت ( حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ) آورد و فرمود ، آنرا بگیرید و عمل کنید و از آنچه که منع کرد آنرا باید ترک کنید و از آن دور شوید … ما آتاکم الرسول خذوه و مانها کم عنه فانتهوا… ۷ الحشر، زیرا سعادت وکلید خوشبختی های بشری در پیروی و اقتدا  به روش ( حرکات ، سکنات و کارهایی فعلی و قولی ) او علیه سلام است و بس . زیرا اقوال ، افعال و نظریات این شخصیت بزرگوار الزام آور است که به عنوان قانون نجات انسانی مشروعیت داشته و دارد و تنها وی محور وحدت ، سعادت واساس همبستگی ومرجع رفع دعواهاست . زیرا اوعلیه السلام هرگز بر محور خود ( بشری  بودنش ) نه چرخید ، بلکه فقط  اطاعت از اوا مر رب خود کرد و بعبادت او(ج) پرداخت ، نیت ، عمل ، خوشی ، قهر، دوستی ، دشمنی ، خلاصه همه زندگی و مرگش برای الله بود وآنچه که گفته وکرده ، از خود آنحضرت علیه السلام نبوده  بلکه همه منبع از دساتیر و فرامین الهی بوده و جز وحی الهی چیزی دیگری نیست والنجم إذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی ، وما ینطق عن الهوی إن هوإلاوحی یوحیالنجم ۱۴ وبه همین دلیل  فرمان برداری ازاو، فرمان برداری از فرمان الله است من یطع الرسول فقد اطاع الله النسأ ۸۰ .
و شما همه که اسلام را میدانید و امروز متوجه جوامع انسانی شده باشیدکه اگر از روی عقیده و ایمان آن حضرت علیه السلام را بصفت سردار خویش نه پذیرند ، متوجه شوندکه از روی فطرت انسانی خود بخود از وی ( اندیشه ها و مواعظ او) پیروی کرده و خواهند کرد ، زیرا اندیشه های آن مبارک محتوی آرامش و سعادت جهانی است . مگر امروز از اندیشه ، هدایات و آورده های این شخصیت جهانی نیست ؟ که هدایاتش غیر مستقیم از طریق نهاد های جهانی ، محک و اصل است وآرزوی تطبیق آنرا دارند و به زبان شعاری و خواستاری ، همه اجرای آن را میخواهند ! : مگر احترام و توجه به شخصیت زنان و کودکان ،  ایجاد این مراکز رهایشی و تربیتی برای کهنسالان ، یتیمان و … در کشور های به اصطلاح متمدن ، ازکجاست ؟  این فریاد های عدم تبعیض ، نبود تلف حقوق ، بیزاری از قتل وغارت و احترام به زن و ضعفأ ، از کدام اندیشه و قانون ساطع بود و است ؟ این انزجار و بستوه آمدن از مواد مخدر و اعتیاد ، از ارشادات پُر گهر و تنبیه بار کیست ؟ این مبتلا شدن به انواع امراض مقاربتی وجنسی ، از عدم توجه به هوشداری کدام قانون همه را فرا گرفته ؟ و این مساعی تحت عنوان حقوق بشر از کدامین مرجع آبخور دارد ؟ ووو…
————————————————–
 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1481