Friday 15th of November 2019   

«

»

Print this نوشته

شب میلاد

0

بسم الله الرحمن الرحیم

بمناسبت میلاد مسعود وفرخندهء سرورکائنات ، اسوهء حسنه،معلم اخلاق وعدالت ،و زبدء انسانیت.نبی کریم ورسول امین، حضرت محمد مصطفی صلی الله وعلیه وصلم. به پیشگاه

آن سرورو مولا تقدیم می شود.

شب میلاد

شد جهان ازپرتورویت چوصبح مستنیر

جلوه کردی درشب میلاد ای بدرمنیر

***

جایگاهت صدرعالم گردشت دورفلک

همچوخورشید فروزان دردل برنا وپیر

***

آخرین پیغام وحی آوردی ای ختمِ رسلُ

ازحکیمِی داوریِ خلاقِی حنانِ قدیر

***

درکلام بی مثالت رمزِاسرارِوجود

ازنشان وبی نشان وازصغیروازکبیر

***

درکتابت از(بیان۱)وخلقِ انسان ازمنی

ازکمال ذرّه وازغیب واسرارِضمیر

***

بازشد ابواب رحمت از زمین وآسمان

تخته شد بازارِجوروجهل واصنامِ ضریر

***

ظالمان را وعدهءناروعذاب وذلَت است

شاهدان راسایه ی طوبی وشهدوجوی شیر

***

پاک شد اوراق جعل ازدفترِدینِ حنیف

محوشددرنورِوحدت ظلمتُ وشرکِ شریر

***

مست ازمینای وحدت پُرزجام معرفت

آنکه درسرعقل ودردل عشق ودرچشمش بصیر

***

درضمیرغنچه وگل حاضروغائب عیان

آنچه درعالم ببینی ازغنی وازفقیر

***

دینِ توحید است آئین نبیی مصطفی

بربنای وحدت وعدل وبشیروهم نذیر

***

وحشت وجهل وقباهت شد تمدن بربشر

جانیان بنشسته برفرمان وبرتاج وسریر

***

دین وایمان راخلافِ عقل ومنطق خوانده اند

وحی ودعوت را معمی داندوامرخطیر

***

سرگران دروادی حیرت پریشان وزبون

صید دام وهم ودربندِ خیا لا تش اسیر

***

نورِ مشکاتِ نبوت منباء ارواحِ پاک

هست پیغامِ رسالت مرجعِ امرسفبر

***

پیرِحکمت مستِ جامِ عشق ومحوی بی خودی

درحضورحسن وبا عطرگل ومشک وعبیر

***

ذرّء عقل ازنماز وروزه گوید افضل است

خواند حکمت را خدا درمصحفش خیر کثیر

***

ما کجا ومدحِ اوصافِ توای عالی جناب

تو بزرگی ونگنجی درکلامِ این حقیر

***

حق ترا بستوده درآیاتِ قرآن مبین

انبیا درکاروانِ وحی دانند ت امیر

***

توشفیع عاصیان وخاطیان روزحساب

گربه قدر کوه با شند یابه مقدار نقیر

***

۱_ عّلمَهُ البَیان_ سخن گفتن رابه اوآموخت

«واقعاً پدید آمدن دستگاه نطق وبیان به ذات خود شگفت انگیزاست.که هیج وقت شگفتی خودراازدست نمیدهد.این زبان،این دولب،این زنخ(فک) واین دندانها،این حنجره، گلو،نای مجرای تنفس وشش هاهمه

اینها درعملیه آوازدادن کمک می کنند. واین گوشه ی ازعملیه بیان است وسلسله آواز. این موضوع با

اهمیت زیاد آن، صرف، یک گوشهءازپهلوی تخنیکی این عملیه پیچیده را تشکیل می کند که بعدازاین،کاراین بیان به شنوایی مغزواعصاب ارتباط می گیرد،باز به عقل ارتباط می گیرد که بعد ازآن اسم چیزدیگری رانمی دانیم وبه ماهیت وحقیقت آن آشنانیستیم وحتی چیزی ازعملیه وشیوه کار

برد آن راهم نمی دانیم . چگونه نطق کننده کلمهء واحدی را برزبان می آورد؟ این واقعاًعملیه است

دارای مراحل بسیار،گام های پیاپی ودستگاه هایی که ازنظرها پنهان است ومراحل آن تا اکنون مجهول می باشد.»

 

تفسیرفی ظلال (درسایه های قرآن)_اثراستادشهید سید قطب علیه الرحمه

ترجمه _ استاد راشد سلجو قی

(ج_نهم_ص _نهصد وبیست وهشت)

ربیع الاول ۱۴۳۴هجری قمری

پانزدهم دلو۱۳۹۱ هجری شمسی

اسلو_ ناروی

دلجوحسینی

وسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1432